Покана за участие в Общо събрание – 08.09.2017

 П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

„МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА КАМАРА – БЪЛГАРИЯ“

 (JUNIOR CHAMBER INTERNATIONALBULGARIA или JCI BULGARIA)

 

С решение от 07.08.2017 г. Управителният съвет на Сдружение „МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА КАМАРА – БЪЛГАРИЯ“, БУЛСТАТ 176192006, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 160, ет. 5, ап. 21, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 08.09.2017 г. от 10:00 ч. на адрес, гр. София 1784, бул. Цариградско Шосе № 149, Бест Уестърн Хотел Експо (Best Western Hotel Expo).

Общото събрание ще протече  при следния дневен ред:

  1. Приемане на нов Устав на Сдружение „МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА КАМАРА – БЪЛГАРИЯ“;
  2. Приемане и освобождаване на членове на Сдружението;
  3. Избор на Председател и членове на Управителния съвет на Сдружението.

Материалите във връзка с дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управление.

Съгласно чл. 16, ал. 5, б. „в“ от Устава на Сдружението, настоящата покана е обявена на официалната интернет страница на сдружението (jci.bg) както и е поставена на мястото за обявления в сградата, където се намира управлението на Сдружението.

 

         

Покана за участие в Общо събрание – 08.09.2017