Покана за участие в Общо събрание – 28.09.2018


П О К А Н А

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

„МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА КАМАРА – БЪЛГАРИЯ“

 (JUNIOR CHAMBER INTERNATIONALBULGARIA или JCI BULGARIA)

 

            С решение от 27.08.2018 г. Управителният съвет на Сдружение „МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА КАМАРА – БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 176192006, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 160, ет. 5, ап. 21, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 28.09.2018 г. от 12:00 ч. на адрес, гр. Плевен, ул. „Св. Климент Охридски“ № 1, Медицински университет – Плевен.

 

            Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

  1. Приемане и освобождаване на членове на Сдружението;
  2. Приемане на Етичен кодекс на Сдружението;
  3. Избор на Председател и членове на Управителния съвет на Сдружението;
  4. Промяна на седалището и/или адреса на управление на Сдружението;
  5. Разни.

 

            Материалите във връзка с дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управление.

            Съгласно чл. 33, ал. 2 от Устава на Сдружението, настоящата покана е обявена на официалната интернет страница на сдружението (jci.bg).

Покана за участие в Общо събрание – 28.09.2018