UN Millennium Development Goals

През септември 2000 г. световните лидери на 189 страни-членки на Организацията на Обединените Нации приеха Декларацията на хилядолетието, с която се ангажираха да положат глобални усилия за намаляване на бедността, подобряване на здравеопазването, насърчаване на мира, човешките права и устойчивата околна среда. Декларацията набелязва Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) – осем конкретни, измерими, обвързани във времето цели, които задължават страните да положат допълнителни усилия за борба с неравностойно разпределените доходи, световния глад, неравенството между мъжете и жените, замърсяването на околната среда, липсата на образование, здравеопазване и чиста вода. Всички страни-членки на ООН се ангажираха до 2015 година да постигнат целите на хилядолетието като спрямо спецификата на националното си развитие определят конкретните стойности, към които се стремят.

През септември 2005 г. в централата на ООН в Ню Йорк се проведе Световна среща на държавните и правителствени ръководители, на която световните лидери потвърдиха своя ангажимент за постигане на ЦХР до 2015 г. и дадоха оценка на постигнатия напредък. Заключителният документ на форума отбелязва, че всяка страна трябва да поеме отговорност за своето развитие и за разработването на подходящи национални политики и стратегии за развитие.

 

Проект: Tрима членове на JCI Bulgaria работят от името на България по проект с продължителност над 1 година, целящ осъществяването на “Целите за развитие на хилядолетието” на ООН /UN Millennium Development Goals/. Проектът се осъществява заедно с JCI Turkey, JCI France, JCI Germany, JCI Italy, JCI Belgium, JCI United Kingdom и JCI Netherlands.

Цел: Разпространение на информация и обществена ангажираност, относно методи, практики и начини за осъществяване на “Целите за развитие на хилядолетието” на ООН сред гражданите на страните членки в проекта.

Работна група: 30 членове на JCI от страните участници в проекта

 

“Целите за развитие на хилядолетието” на ООН:

Цел 1: Преодоляване на крайната бедност и глада

Цел 2: Постигане на начално образование за всички

Цел 3: Насърчаване равенството между жените и мъжете и овластяване на жените

Цел 4: Намаляване на детската смъртност

Цел 5: Подобряване здравословното състояние на майките

Цел 6: Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести

Цел 7: Осигуряване на устойчива околна среда

Цел 8: Създаване на глобално партньорство за развитие

Инфограма на JCI  –  “Preview”

 

Обобщение: Практиката на младежки доброволчески служби за подпомагане “Целите за развитие на хилядолетието” на ООН са от високо обществено значение и полза за развитието на дадена нация. Ние искаме да достигнем до възможно по-голям брой, млади и ангажирани хора, които да бъдат напътствани как сами или в група да осъществят конкретни проекти в тази насока. Много е важно да се повиши осведомеността сред гражданите относно UNMD. Поради този факт JCI обръща силно внимание това. Също така JCI има за цел да разпространява детайли и информация относно UNMD в световен мащаб.

Бъдете по-добри!
JCI Bulgaria